Opiskelijatöihin.fi

Onnistumisia

Opiskelijat edellä – Work Smart -hanke edistää työelämäkohtaamisia!

Kirjoitettu: 19.9.2016 09:00


Pohjois-Karjalassa on ollut käynnissä Work Smart – Älykkäästi töihin -hanke vuoden 2015 alusta alkaen. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteisessä hankkeessa pyritään opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, työllistymisen edistämiseen ja onnistuneisiin rekrytointeihin. Perimmäisenä tavoitteena on sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden että toisen asteen opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työllistymistä pyritään edesauttamaan valmentamalla opiskelijoita verkostoitumaan työnantajien kanssa jo ennen valmistumistaan.

Work Smart –menetelmä on kolmivaiheinen, joten opiskelijoita valmennetaan kolmessa työpajassa työurasuunnitteluun ja verkostoitumiseen työelämän kanssa. Ensimmäisellä kerralla keskitytään oman osaamisen kuvaamiseen, toisessa työpajassa harjoitellaan potentiaalisten työantajien kohtaamista ja kolmannessa verkostoidutaan oikeiden yrittäjien, työnantajien ja yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden kanssa. Toimintatavalle on tyypillistä nopeatempoisuus, asioille ei anneta liikaa miettimisaikaa, vaan haetaan asennetta, että rekrytilanne voi tulla milloin vain ja siihen tulee olla valmistautunut.

Work Smart –menetelmää on pilotoitu Karelia-ammattikorkeakoulussa useille eri koulutusaloille. Työpajoja on toteutettu esimerkiksi tietotekniikan insinööriopiskelijoille, tietojenkäsittelyn tradenomeille, markkinointiin suuntautuville liiketalouden sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja fysioterapian opiskelijoille. Työpajoja on toteutettu myös englanniksi, niin kansainvälisen tutkinnon antavissa koulutusohjelmissa kuin ammattialan englanninkielen tunnillakin.

Opettajien suhtautuminen työurasuunnitteluun lisäosaamista tuovaan menetelmään on ollut uteliaan myönteistä ja kommentit toteutuksien jälkeen ovat vahvistaneet näkemystä, että tämän kaltaisille sisällöille on opetussuunnitelmissa tarvetta. Karelia-amk:ssa on käynnissä eri koulutusohjelmakohtaisesti useampia opintojaksoja, joissa Work Smart –menetelmä tukee opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamista ja verkostoitumista työelämään. Tavoite on tuoda näkyväksi opiskelijan muun elämänkokemuksen vaikutus osaamisessa ja hyödyt työnhakutilanteessa. Valmennuksen myötä opiskelijoille syntyy ymmärrys, että omaehtoinen kiinnostus ammattialalla tarvittaviin taitoihin mahdollistaa paremman pärjäämisen rekrytoinneissa. Työnantajat arvostavat opiskelijoita, jotka pystyvät osoittamaan vapaa-ajan toimintojensa hyödyttävän myös ammatillista pätevyyttä.

Work Smart -hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka, ja valmennustyöpajojen lisäksi on kehitetty mm. opiskelijoiden ja työnantajien välille sähköistä välittäjäpalvelua, josta tämä Opiskelijatöihin.fi-sivusto on yksi konkreettinen tulos.

Hyväksi todettuja käytäntöjä halutaan hyödyntää molemmissa oppilaitoksissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Karelia-ammattikorkeakoulussa Work Smart -työpajoista tulee opinto-ohjaajien työkalu opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevan opintojakson yhteyteen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä työpajamallia on tarkoitus hyödyntää vuoden 2017 aikana perustettavan opiskelijoiden työllistymistä edistävän Uraohjausyksikön toiminnassa.